LoginHeslo
Základní škola
Prokopa Velikého 633, Kolín, 28002
Telefon (sekretariát): (+420) 321 720 808
Vývěska
15.6.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Poučení o bezpečném chování
Poučení o bezpečném chování
Připomínáme všem žákům školy dodržování pravidel bezpečného jednání a chování ve dnech ředitelského volna ( 29.6. a 30.6. ) a během hlavních prázdnin.
Přejeme vám všem krásné prázdniny plné pohody a sluníčka.
Vedení školy
9.6.2020, vložil Martínková Martina (Informativní zpráva)
Ředitelské volno ( 29. 6. a 30. 6. 2020)
OZNÁMENÍ O UDĚLENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA
v pondělí 29. 6. 2020
v úterý 30. 6. 2020

Ředitelka Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633 vyhlašuje v souladu s § 24 odstavec 2 zákona č. 561/2004 ( školský zákon )
v pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020 ředitelské volno.

1.6.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně o možnosti dobrovolné osobní přítomnosti žáků všech ročníků 2. stupně ZŠ od 8. června 2020
1.
Žákům 2. stupně ZŠ bude umožněna přítomnost v základní škole z těchto důvodů:
setkání s třídními učiteli, třídnické hodiny, organizační záležitosti, předání vysvědčení

2.
Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny s ohledem na dodržení počtu skupin do 15 žáků.
Každá skupina nastupuje do školy v přesně určeném dni a čase. TU si žáky vyzvedne před vchodem do budovy školy.
Při prvním příchodu předloží žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, bez něj nelze zařadit žáka do skupiny.
Každý žák bude vybaven rouškou a sáčkem na odkládání.
Stravování žákům 2. stupně pro krátkodobý pobyt ve škole a z organizačních důvodů nebude poskytnuto.
Žáci musí dodržovat přísná hygienická pravidla.
Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.

3. Rozpis pro jednotlivé třídy poskytne TU.
4. Náplň setkávání:
setkání s třídními učiteli
informace ke vzdělávání na dálku
třídnické hodiny
organizační záležitosti
předání vysvědčení4.5.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
HODNOCENÍ 2.POLOLETÍ 2019/2020
Hodnocení žáků Základní školy Kolín IV., Prokopa Velikého 633
za 2. pololetí školního roku 2019/2020

škola bude postupovat podle

VYHLÁŠKY č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020
o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1

Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

V Kolíně 4. 5. 2020
Mgr. Irena Kaurová,
ředitelka školy
4.5.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Dopis pro rodiče žáků 9.ročníků.
Vážení rodiče,
Od 11. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. tříd základní školy na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin výlučně za účelem přípravy žáků k přijímacím zkouškám na střední školy. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin žáků, jejich rodinných příslušníků, ale i pedagogických i nepedagogických pracovníků školy bude i nadále pokračovat DISTANČNÍ VÝUKA.
• doporučený počet žáků ve školní skupině je 15
• složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné
• počet školních skupin bude omezený s ohledem na personální zajištění
• je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě
• stravování nebude poskytnuto – výuka pouze 2 hodiny denně dopoledne
• v průběhu činnosti školní skupiny je doporučeno nosit roušku (rozhodne pedagog), mimo třídu a ve společných prostorách areálu školy jsou roušky povinné
• každý žák musí mít 1 roušku na 1 den, sáček na odkládání
• školní skupinu povede pedagog školy
• školní skupina se bude připravovat cíleně na přijímací zkoušky na střední školy - český jazyk, matematika
• provoz školní skupiny - dle rozpisu podle školních skupin, rozvolněné nástupy, nutno dodržet stanovený čas – bude upřesněno dle zájmu
• vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
• žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
• pověřený pedagog vyzvedne před vchodem žáky své skupiny, čas bude rozprostřen, aby nedocházelo k potkávání žáků

Cesta do školy a ze školy
• Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není
tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).


Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
• Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
• Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
• Při prvním vstupu do školy předkládá žák 9. ročníku tato prohlášení podepsaná zákonným zástupcem (formulář lze vyzvednou na recepci školy):
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění -viz příloha
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
• Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vážení rodiče,
žádáme vás proto o sdělení zájmu o docházku do školní skupiny. Napište svému třídnímu učiteli nejpozději do 7. 5. 2020 do 12 hodin.

Vyberte jednu variantu:
1. Mám zájem o zařazení do školní skupiny
2. Nemám zájem o zařazení do školní skupiny

Jméno žáka__________________ třída__________________

Jméno zákonného zástupce _________________________________________

Děkujeme za spolupráci. Přejeme pevné zdraví. Kolektiv pedagogů 3. ZŠ KolínPříloha

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)

…...................................................................................................................................................

Datum narození: ...................................................................................................................................
Trvale bytem: ….....................................................................................................................................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

V .......................................
Dne ...................................

………………………………………………………………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání nebo Podpis zákonného zástupce nezletilého


Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b)
při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
29.4.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
úklid šaten
Od pondělí 11.5.2020 do pátku 15.5.2020 v době od 8:00 do 12:00 je možné vyzvednutí věcí ze školních šaten ve všech budovách školy.
Žáci pavilonu U22 vyklidí skříňku a v zámku ponechají klíč. Je nutné odevzdat i klíč náhradní, pokud byl vyzvednut. Pokud jste klíče ztratili, pořiďte duplikát a klíč označte číslem skříňky a odevzdejte službě u vchodu.
Při vstupu do budovy dbejte prosím požadavků služby u vchodu kvůli dodržení hygienických opatření.
Děkujme za pochopení.
Vedení školy.
24.4.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
INFORMACE ZE SCHŮZKY ŘEDITELŮ ŠKOL A VEDENÍ MĚSTA ZE DNE 23.4.2020
INFORMACE ZE SCHŮZKY ŘEDITELŮ ŠKOL A VEDENÍ MĚSTA ZE DNE 23.4.2020
Výstupem tohoto jednání je shoda obou stran, tzn. jednotlivé a konkrétní kroky, které by vedly k jednotnému postupu všech kolínských škol při znovuotevření školy pro 1. stupeň, budou projednány na základě Metodického postupu/Vyhlášky MŠMT ( zatím nebylo vydáno).
Zřizovatel nicméně připraví pro školy v dostatečném množství hygienické pomůcky ( štíty, roušky, rukavice, desinfekce ) tak, aby mohl být provoz zahájen a realizován.
V tuto chvíli tedy není nutné zatím zjišťovat zájem o výuku ve školních skupinách. Toto šetření provedeme až po jasné informaci navazující na pokyn MŠMT.
Vedení školy
22.4.2020, vložil Kočová Kamila (Velmi důležitá zpráva)
Obsazenost i-skoly
Upozorňuji, že nám zbývá už jen 100MB volného prostoru. Vkládáte-li obrázky do textu či prezentace, tak je nutné je komprimovat. Některé prezentace mají i více než 35MB !!! Bude nutné něco smazat nebo přepracovat.
16.4.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
VYDÁVÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ SE HLÁSÍ NA SOU
Zápisové lístky na střední odborná učiliště (pro ty, kteří nedělají přijímací zkoušky) budou vydávány každé pondělí a středu od 9 do 11 hodin na recepci 3. ZŠ proti podpisu zákonného zástupce.
Ostatním žákům bude vydán zápisový lístek hned, jak bude stanoven termín přijímacích zkoušek. Toto opatření se týká i uchazečů o studium na osmiletých gymnáziích.
9.4.2020, vložil Koděrová Kateřina (Informativní zpráva)
Středisko výchovné péče Kolín
STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE KOLÍN NABÍZÍ POMOCNOU RUKU
I přes přechodné omezení přímého ambulantního provozu je SVP Kolín připraveno pomoci klientům při zvládání současné obtížné situace.
SVP je možno kontaktovat v pracovních dnech od 8:00 do 16.30 hod na tel. 777 738 794 (na požádání pracovníci zavolají zpět),
případně na e-mailu.: info@svp-kolin.cz
Za tým SVP Kolín PhDr. Jan Čuchal
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/3zskolin?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému