LoginHeslo
Základní škola Králíky
Moravská 647, Králíky, 56169
Telefon (sekretariát): (+420) 605 230 365, Telefon (ředitelna): (+420) 603 206 012
Vývěska
26.6.2020, vložil Hannichová Ilona (Důležitá zpráva)
Přechod na Školu OnLine
Vážení rodiče a milí žáci,
dovolujeme si Vás informovat, že naše škola postupně přechází na nový informační systém pro žáky, rodiče a pedagogy. Tímto novým informačním systémem je Škola OnLine (iŠkola.cz se stává součástí systému Škola OnLine).

Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace.

Přechod na tento systém bude probíhat v průběhu července tohoto roku a bude plně funkční od začátku školního roku 2020/2021. Se začátkem nového školního roku také obdržíte nové přihlašovací údaje.
21.5.2020, vložil Hannichová Ilona (Důležitá zpráva)
Oznámení k výuce na 1. stupni
Potvrzení čestného prohlášení

· Zákonný zástupce má povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámit se s vymezením osob s rizikovými faktory (možnost vyzvednutí formuláře před budovou školy).

· Čestné prohlášení odevzdá 25. 5. ráno při nástupu do školy!!!

· Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše a žák je neodevzdá, nebude žákovi umožněna osobní účast ve škole.

Provoz školy a hygienická opatření

· Výuka začíná v 7.45 – 8.00 hodin (podle skupin).

· Školní budova bude otevřena v 7.40 hodin. Žáci budou vcházet do budovy se svojí vyučující, při přesunu mají zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen rouška).

· Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

· Ve všech prostorách školy musí žák dodržovat předepsané rozestupy, žák nosí ve společných prostorách roušku (i WC) i při odchodu ze školy.

· Žák bude opatřen z domova dvěma rouškami a igelitovým sáčkem k uložení roušky.

· Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žák může pohybovat.

· Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, či přímo k jeho vyřazení ze školní skupiny, přípravy.

· Po příchodu do třídy je povinen každý žák umýt si ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a použít dezinfekci na ruce.

· Stejně žák postupuje i po použití WC.

· Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než

· 25. 5. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

· Stejná pravidla a hygienická opatření platí i při odpoledních aktivitách v družině a klubech.

Vzdělávání

· Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákovi zadáván i formou vzdělávání na dálku.

· Obsah vzdělávání v odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

· Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
12.5.2020, vložil Hannichová Ilona (Informativní zpráva)
čestné prohlášení
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍO NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍJméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)...............................................................................................................................................................datum narození:...................................................................................................................................trvale bytem:........................................................................................................................................1.Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevujía vposledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).2.Prohlašuji, že jsem byl seznámen svymezením osob srizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.V.......................................Dne .............................................................................................................................Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzděláváníneboPodpiszákonného zástupce nezletiléhoOsoby s rizikovými faktoryMinisterstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 1.Věk nad 65 let spřidruženými chronickými chorobami.2.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)sdlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.3.Onemocnění srdce a/nebo velkých cév sdlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.4.Porucha imunitního systému, např. a)přiimunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),b)připrotinádorové léčbě,c)po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,5.Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).6.Farmakologicky léčený diabetes mellitus.7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).8.Onemocnění jater (primární nebo sekundární).Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý zbodů naplňuje jakákoliv osoba, která snížije ve společné domácnosti.
12.5.2020, vložil Hannichová Ilona (Informativní zpráva)
Nástup žáků 1. stupně do školy – informace pro rodiče
Výuka začne v pondělí 25. 5. 2020, každý den od 8.00 hodin.

1. a 2. ročník bude končit vždy v 11.35 hodin.

3. ročník bude končit vždy ve 12.00 hodin.

4. a 5. ročník bude končit vždy ve 12.25 hodin.

Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně, budou je vodit vyučující nebo vychovatelky. Navolte dětem, které budou chodit do jídelny, obědy předem.

Všichni žáci, kteří budou chodit do školy, mohou po výuce strávit odpoledne až do 16.00 v družině nebo v klubech, které pro ně budou otevřeny.

Ranní družina nebude otevřena.

Do školy budou žáci vstupovat 3 různými vchody, nebudou se přezouvat, před školou si je vyzvedne jejich vyučující. Budou rozděleni do skupin po 15 žácích a daná skupina bude neměnná, celý den pod dohledem vyučující nebo vychovatelky (i v jídelně). Třídy budou přizpůsobeny tak, aby byl dodržen rozestup mezi žáky. U každé třídy i na WC bude umístěna dezinfekce.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (všichni budou poučeni první den), musí s sebou mít vždy 2 roušky a sáček na ně. Nedodržování pravidel a jejich opakované porušování je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Rozvrh hodin stanoví třídní učitelky, tělesná výchova není povolena.

Žák musí přinést první den vyplněné čestné prohlášení, s datem 25. 5. 2020. Pokud jej nepřinese, nebude vpuštěn do školy. Toto prohlášení je na stránkách školy, na i-škole a na Facebooku školy, můžete si jej vyzvednout i ve schránce vedle hlavního vchodu u žluté školy.

___________________________________________________________________________

Prosíme napište nám e-mail, zda Vaše dítě

1) bude chodit odpoledne do družiny či klubu,

2) v kolik hodin bude odcházet

3) a zda bude odcházet samo nebo bude čekat na vyzvednutí dospělým.

Pokud bude Vaše dítě chodit do ZUŠ, napište nám, v kterých dnech a časech a zda se ze ZUŠ bude vracet do družiny či klubu.

Další informace Vám sdělíme v týdnu po 18. 5. 2020, zatím stále zjišťujeme zájem o docházku do školy.

Děkujeme, přejeme Vám hodně zdraví a pevné nervy.

Mgr. V. Kubíček

v.z. Mgr. R. Vavrušová
2.5.2020, vložil Hannichová Ilona (Informativní zpráva)
INFORMACE NA VÝVĚSCE
VZHLEDEM K VĚTŠÍMU MNOŽSTVÍ INFORMACÍ NA VÝVĚSCE JE TŘEBA KONTROLOVAT I INFORMACE, KTERÉ JSOU "SCHOVÁNY" NA DALŠÍCH "STRANÁCH" VÝVĚSKY.
Procházení těchto stránek je pomocí dvojšipky vpravo dole pod aktuální stránkou vývěsky.
2.5.2020, vložil Hannichová Ilona (Informativní zpráva)
Zadání dřívějších domácích úkolů zadávaných přes DOMÁCÍ ÚKOLY
Všechny domácí úkoly jsou stále k dispozici (tedy jejich zadání):
v záložce DALŠÍ --- DOMÁCÍ ÚKOLY --- z nabídky ZADANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY --- vybrat VŠECHNY ÚKOLY (jinak je aktuálně nastavená položka ÚKOLY K VYPRACOVÁNÍ).
29.4.2020, vložil Hannichová Ilona (Informativní zpráva)
Uvolňování výuky - informace pro rodiče
Vážení rodiče,

vláda dne 14. dubna představila plán uvolňování opatření proti epidemii koronaviru.

Pro žáky 1. stupně se má otevřít škola v pondělí 25. května 2020.

Podle ministra školství Roberta Plagy bude návrat dětí do základních škol dobrovolný. Dopoledne by děti měly pracovat na úkolech, odpoledne by skupina fungovala jako družina. Skupiny budou po 15 žácích a neměnné.

Hodnocení všech žáků se bude opírat o jejich známky od 1.2. do 11.3. 2020 a pak o jejich činnost v rámci distanční výuky, o sebehodnocení a o zhodnocení posunu žáků v předmětu. Jsme si vědomi, že vzdělávání žáků probíhá stále i v jiných než školních činnostech. Žáci získávají mnoho dovedností potřebných pro život.

Věříme, že zabezpečíme výuku a stravování pro všechny zájemce. Těšíme se na naše žáky.

V týdnu od 4. května začneme zjišťovat Váš zájem o výuku Vašeho dítěte ve školní skupině, tak, abychom vytvořili nový model fungování školy od 25. 5. 2020. Dítě bude muset přinést čestné prohlášení, že nesplňuje kritéria rizikovosti (ani nikdo ve společné domácnosti) a minimálně 2 roušky. Vzor prohlášení bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Děti, které zůstanou v domácí péči, budou nadále vzdělávané jako dosud, tzn. distančně.

Mgr. Vlastimil Kubíček, ředitel školy

v. z. Mgr. Radmila Vavrušová
16.3.2020, vložil Hannichová Ilona (Velmi důležitá zpráva)
OŠETŘOVNÉ
Vážení rodiče,

s účinností od 17.03.2020 budou žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let věku z důvodu uzavření školy vydávány pouze elektronicky, a to na základě vaší e-mailové (zskraliky@gmail.com) nebo telefonické žádosti (605 230 365).
13.3.2020, vložil Hannichová Ilona (Informativní zpráva)
Uzavření tělocvičen
V reakci na mimořádná opatření uzavíráme dnešním dnem, to je 13.3. 2020, obě tělocvičny a venkovní sportovní areál patřící pod naši základní školu. Uzavření platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.
13.3.2020, vložil Hannichová Ilona (Velmi důležitá zpráva)
DOMÁCÍ VÝUKA
Vážení rodiče, vážení žáci,
v souvislosti s opatřením vlády o uzavření škol se několik nakladatelství rozhodlo poskytnout zdarma všem žákům, učitelům i školám do odvolání své interaktivní učebnice pro ZŠ a SŠ. Mezi tato nakladatelství patří nakladatelství Fraus (www.fraus.cz), nakladatelství Klett (www.klett.cz) a nakladatelství Nová škola DUHA (www.novaskoladuha.cz). Certifikáty k učebnicím jsou volně k dispozici na výše uvedených webových stránkách. Certifikáty lze využít i v případě, že učebnice od daného nakladatelství ve výuce naše škola nevyužívá. Mohou ale dobře posloužit k dalšímu procvičení a upevnění učiva.
Nadále Vás žádáme o pravidelné sledování systému Iškola, kam jednotliví vyučující zasílají žákům učivo k domácí přípravě prostřednictvím „Vývěsky“ a „E-mailu“. Nově zde bude využívána i nabídka „Domácí úkoly“, „Testy“, případně „E-learning“. Jednotlivé domácí úkoly a testy budou takto zasílány konkrétnímu žákovi k vypracování a následnému odeslání danému vyučujícímu. Proto je nezbytně nutné, aby se každý žák přihlašoval na svůj účet, ne na účet rodiče. Pokud žáci nemají přístup ke svému účtu na Iškole, kontaktujte, prosím, Mgr. Hannichovou (hannichova.gazs@iskola.cz), která Vám zašle potřebné přihlašovací údaje.

Vedení a vyučující ZŠ
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gazs?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému