LoginHeslo
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o.
Trhanovské náměstí 129/8, Praha 10, 10200
Telefon (sekretariát): (+420) 606 709 781
Vývěska
5.5.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Informace o konání maturitních a závěrečných zkouškách a pravidlech hodnocení ve školním roce 2019/2020
Aktualizované informace 21. 5 - termíny praktický zkoušek - truhlář
Aktualizované informace 11. 5. - termíny závěrečných zkoušek SOU
Aktualizované informace 10. 5. 2020 - termíny didaktických testů

Milí žáci, vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem a ne všichni žáci mají stejné podmínky pro vzdělávání distanční formou, MŠMT
v návaznosti na nouzový stav a ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology stanovilo harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství, který v závislosti na vývoji epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.
Podle stávajícího harmonogramu pro žáky naší školy platí, že návrat do škol se bude týkat zejména těch žáků, kteří v tomto školním roce ukončují své studium maturitní nebo závěrečnou zkouškou. Pro ostatní žáky zůstane škola převážně zavřená a jejich výuka bude pokračovat distanční formou do konce června.

HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Od 11. května 2020 nastoupí do školy žáci závěrečných maturitních ročníků a závěrečných ročníků oborů vzdělání Kadeřník, Vlásenkář a maskér, Cukrář, Potravinářská výroba a Truhlář, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Harmonogram přípravy bude zveřejněn v informačním systému školy a na webových stránkách.
O organizačních, hygienických a bezpečnostních podmínkách, za kterých bude výuka probíhat, škola žáky předem bude informovat.

Od 1.června 2020 se budou konat závěrečné a maturitní zkoušky

Závěrečné zkoušky SOU

písemná zkouška - 1. 6. 2020
praktická zkouška - 2. 6. – 11. 6. 2020
2. 6. - 11. 6. - Cukrář
8. 6. - 9. 6. - Vlásenkář a maskér
10. 6. - 12. 6. - Truhlář
9. 6. - 11. 6. - Kadeřník

ústní zkouška - 16. 6. - Cukrář, Truhlář
17. 6. - Kadeřník , Vlásenkář a maskér

Maturitní zkoušky

Společná část MZ - didaktické testy
1. 6. - 8:00 - didaktický test matematika, francouzský
jazyk
- 13:00 - didaktický test anglický jazyk
2. 6. - 8:00 - didaktický test - český jazyk a literatura

Gymnázium
- obhajoba maturitní práce - 11. 6. - 12. 6. 2020
- ústní zkoušky společné a profilové části MZ - 15. 6. – 17.6.2020

Podnikání - nástavbové studium
- praktická zkouška - 8. 6. 2020
- ústní zkoušky společné a profilové části MZ 18. 6. - 19. 6. 2020

V průběhu června
1) umožní škola žákům nezávěrečných ročníků přítomnost ve škole (ve skupinách po 15 žácích) za účelem konzultací k úspěšnému uzavření klasifikace.
2) umožní škola žákům nezávěrečných ročníků přítomnost (ve skupinách po 15 žácích) na pracovištích oborného výcviku zejména za účelem úspěšného uzavření klasifikace. Harmonogramy budou zveřejněny v informačním systému školy spolu s hygienickými a bezpečnostními podmínkami podle pokynů MŠMT.

Jednotná přijímací zkouška do oborů vzdělání s maturitou
Jednotná přijímací zkouška proběhne 8.6.2020.(viz www.gymnaziumbc.cz, www.pcssou.cz – přijímací řízení)

Hodnocení žáků
Vyhláška č. 211/2020 Sb. stanoví pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Podle ní škola v hodnocení výsledků vzdělávání žáků zohlední mimořádnou situaci a bude žáky hodnotit na základě hodnocení jejich předchozích výsledků vzdělávání ve škole, přičemž problematické situace budou řešeny vždy ve prospěch žáků. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků uvedená ve Školním řádu, která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí.

Hodnocení žáků posledních ročníků konajících závěrečnou zkoušku nebo přihlášených k maturitní zkoušce

Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“. Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce všechny přihlášené žáky (bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání), vylučuje se možnost žáky nehodnotit, nebo je hodnotit na vysvědčení jako neúspěšné. Závěrečný ročník tedy formálně ukončí všichni (a bude záležet, zda úspěšným nebo neúspěšným vykonáním závěrečné nebo maturitní zkoušky). Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu „5 - nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen(a)“, bude mít namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“. V celkovém hodnocení u výše uvedených žáků (přihlášeni k maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce), se namísto stupňů neprospěl(a) nebo nehodnocen(a) uvedou na vysvědčení slova „prospěl(a)“. Škola i těmto žákům vyhotoví jejich vysvědčení.

Hodnocení žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním

Na základě doporučení MŠMT bude možné v průběhu vzdělávání žáků na dálku hodnotit dovednosti žáků formativně – slovně. Školy nemají při vzdělávání na dálku do konce druhého pololetí školního roku 2019/2020 usilovat o naplnění kompletního obsahu svých ŠVP za každou cenu, ale soustředit se na nejdůležitější hlavní výstupy ŠVP - profilové předměty a podporovat je zejména procvičováním.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 :
1) bude vycházet z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době prezenčního studia tj. do 10. března 2020)
2) bude vycházet podpůrně také z podkladů pro hodnocení získaných v době distančního vzdělávání, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
3) bude vycházet také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
4) hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením
5) nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol do konce druhého pololetí, není důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“
6) do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu

Pokud nebyl žák hodnocen na konci prvního pololetí, bude mu stanoven náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června. Pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí bude žák nehodnocen.

Uzavření hodnocení za druhé pololetí

Klasifikace za II. pololetí bude uzavřena k 24. 6. 2020. V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí, bude mu stanoven náhradní termín hodnocení, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žáci, kteří nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, mají možnost
komisionálního přezkoušení. V případě, že bude žák v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný, nejvýše ze 2 povinných předmětů, bude mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona.

Postup do vyššího ročníku

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Hodnocení žáka v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program v uměleckých oborech, se uskuteční po vykonání komisionální zkoušky.

Komisionální zkouška

Tam, kde dochází k hodnocení na základě zkoušek nebo komisionálního přezkoušení (např. ve vybraných odborných předmětech uměleckých oborů nebo ve stanovených individuálních vzdělávacích plánech), bude i na konci školního roku 2019/2020 hodnocení provedeno na základě jejich výsledků. Vyhláška na tom nic nemění. Výjimka z tohoto pravidla je však stanovena pro žáka střední školy, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku. Tomuto žákovi, který by měl konat zkoušku nebo komisionální zkoušku, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede slovo „prospěl(a)“ nebo ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na základě jejího výsledku.

Opakování ročníku

Žákům, kteří jsou v nižším ročníku než posledním a zároveň nesplnili podmínky pro postup do vyššího ročníku podle § 69 odst. 4 školského zákona, může ředitelka školy povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním

Vysvědčení bude žákům předáno poslední vyučovací den školního vyučování školního roku 2019/2020. Tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, bude škola informovat, zejména na svých webových stránkách prostřednictvím školního informačního systému ISKOLA.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v posledním ročníku oboru vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou

Žákům závěrečných ročníků bude předáno vysvědčení poslední vyučovací den posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky a písemných závěrečných zkoušek - 22. 5. 2020.

Ředitelka školy před zahájením maturitní zkoušky vyhlašuje 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, k přípravě na závěrečnou zkoušku 4 vyučovací dny volna.

Předpokládaný termín
volno k přípravě pro maturitní ročníky – 25. 5. – 29. 5. 2020
pro SOU 26. 5. – 29. 5. 2020

Věřím, že se nám společným úsilím podaří zvládnout tuto mimořádnou situaci tak, abychom mohli tento školní rok úspěšně dokončit.
Mgr. Alena Ondráková
ředitelka školy
19.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Výjimečná online výuka - spolupráce na kontrole úkolů
Vážení rodiče, vážení žáci,

je to už přes týden, co nenavštěvujeme budovu školy, přesto výuka dále pokračuje prostřednictvím online komunikace, e-learningu a online domácích úkolů. Pro mnohé z nás všech je to novinka a ne vždy se může povést zadávat úkoly hned napoprvé správně. Stejně tak i Vy, rodiče a žáci, nemusíte hned napoprvé pochopit, jak a kde sledovat zadávané úkoly.

Připravil jsem pro Vás, doufám, přehledný e-learning s návodem, jak a kde co v iškole najdete. E-learning naleznete v modulu e-learning pod názvem "Manuály" nebo rovnou na https://www.iskola.cz/gbcpcssou/manualy.

Věřím, že se nám podaří bez větších problémů pokračovat ve studiu i v tomto karanténním opatření. Nicméně pokud by byl jakýkoliv problém, tak se ozývejte rovnou na brand@gbc-pcssou.cz a pokusím se buď napravit nastavení v iškole, nebo kontaktovat konkrétního učitele, abychom nedošli ke konfliktu, že učitel úkol zadal, ale žák úkol nevidí.

Děkuji za spolupráci a věřím, že se všem podaří ve zdraví pokračovat ve studiu.

Za GBČ-PČSSOU
Petr Brand
12.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Upozornění pro žáky, rodiče a zákonné zástupce
Upozornění pro žáky, rodiče/zákonné zástupce
Vzhledem k uzavření školy bude probíhat výuka žáků prostřednictvím školního informačního systému iŠkola.cz a emailové komunikace. V systému budou od jednotlivých učitelů umístěny studijní materiály a úkoly, které žáci budou sledovat a plnit. Učitelé budou průběžně hodnotit práci žáků. Své požadavky na žáky oznámí učitelé nejpozději do pondělí 16. března 2020 (iskola.cz nebo email).
Žáci mohou v době uzavření školy komunikovat s učiteli prostřednictvím emailu, které jsou umístěny na webových stránkách školy v sekci „Kontakty“. Učitelé mají povinnost být k dispozici online v pondělí až pátek vždy od 9:00 do 14:00.
Plánované termíny doklasifikačních zkoušek budou přesunuty prozatím na konec dubna s tím, že pokud to dovolí charakter zkoušky, může být vykonána elektronickou formou. Pro upřesnění, zda je možné konat zkoušku elektronickou formou, je nutné kontaktovat konkrétního vyučujícího.
V případě nejasností nebo problému kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy na emailu skola@gbc-pcssou.cz
10.3.2020, vložil Administrátor (Velmi důležitá zpráva)
Rozhodnutí vlády: Uzavření škol do odvolání
Z rozhodnutí vlády z dnešního dne bude škola uzavřena až do odvolání. Osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána, nicméně bude výuka probíhat prostřednictvím elektronické komunikace a školního informačního systému.

Dnešní výuka končí ve 12:20 (5. vyučovací hodinou) a žáci budou posláni domů.

V případě dotazů se obracejte na skola@gbc-pcssou.cz nebo na tel.: 736726330 nebo 606709781

Děkujeme za pochopení.
Vedení školy.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","form_neuspechZamek":"Pr\u00e1v\u011b prob\u00edh\u00e1, nebo ji\u017e prob\u011bhl p\u0159evod dat do \u0160koly OnLine, v i\u0160kole nelze d\u00e1le pracovat. Pro bli\u017e\u0161\u00ed informace se obra\u0165te na va\u0161eho spr\u00e1vce syst\u00e9mu.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gbcpcssou?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému