LoginHeslo
Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414
J. A. Komenského 414, Čelákovice, 25088
Telefon (sekretariát): (+420) 326 929 011, Telefon (ředitelna): (+420) 326 929 012
Fax: (+420) 326 994 887
Vývěska
7.2.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Pozvánka na okresní kolo Olympiády v AJ
Pozvánka
na okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce kategorie III A

které se koná ve středu 20. 2. 2019 od 9.00 hod. v budově Gymnázia Říčany, Komenského nám. 1/1280

Soutěž je určena pro žáky 1. – 3. ročníků čtyřletých gymnázií a odpovídajících ročníků víceletých gymnázii, na nichž se konala školní kola soutěže.

Prezence proběhne od 8: 30 – 9: 00. Dle současných směrnic nebude soutěžícím ani pedagogickému doprovodu hrazeno jízdné.

Do okresního kola postupují 3 nejlepší účastníci školního kola.

Dále upozorňuji, že v souladu s propozicemi soutěží v cizích jazycích se této kategorie nemůže zúčastnit žák, který pobýval v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě, daný jazyk je jeho mateřským jazykem, nebo žije v bilingvní rodině, popř. studoval cizojazyčné gymnázium.

Přihlášky v příloze prosím vyplňte a pošlete elektronicky nejpozději do 15. 2. 2019

Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů!
za organizátora soutěže
Dr. Jitka Šimonová
simonova@gyri.cz
6.2.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Webové stránky - aktuální situace
Vážení,
dovolujeme si zveřejnit web k aktuální situaci.
www.gymcelzije.cz
5.2.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Projekt Přes bariéry s PČR - termín 4.3.2019
Vážení studenti,
termín konání avizované akce je 4.3.2019 v hodinách TV, tj. od 9:50hod.

Projekt Bezpečně přes bariéry s PČR (Informativní zpráva / Administrátor)
Vážení studenti,
během března v rámci hodiny TV proběhne pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje akce Bezpečně přes bariéry s PČR.
Akce má charakter sportovní, charitativní a náborový.
V rámci hodiny TV vykonáte 4 disciplíny: člunkový běh, kliky, motorické cvičení, běh 1km.
Získáte-li celkově min. 9 bodů obdržíte voucher, který prokazuje, že máte tuto část přijímacího řízení splněnou. Voucher je zároveň podkladem pro Konto bariéry, které na základě Vašich výsledků finančně podpoří znevýhodněné dítě.
Jaké jsou optimální časy pro 9 bodů?
Člunkový běh - 11,9 sec.
Kliků 28
Motorické cvičení (ukázku jste viděli při přednášce PČR) 28x
Běh na 1 km - 4,20.

Můžete tedy začít trénovat již nyní a pomoci tak naplnit charitativní cíl tohoto projektu, i když byste o přihlášení na VŠ PČR neuvažovali.
4.2.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
KDO SE BOJÍ FILHARMONIE
Organizace dne 8.2.2019:
Sraz: 7.15 na nádraží v Čelákovicích
Odjezd: 7:30 vlakem
Návrat přibližně ve 13.00hod.
S sebou: 2 jízdenky na MHD.
31.1.2019, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Kritéria přijetí - přijímací řízení 2019
Rozhodnutí ředitelky Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, o oborech vzdělání,
formách vzdělávání, konání přijímací zkoušky, termínech jejího konání, stanovených
jednotných kritériích a o počtu přijímaných uchazečů
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/20
1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve střední škole Gymnázium,
Čelákovice, J. A. Komenského 414
V souladu s § 60 odst. 1, 2, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č.
353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, Gymnázium, Čelákovice, J. A.
Komenského 414 svojí ředitelkou
vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve školním roce
2019/20 a stanoví předpokládaný počet přijímaných uchazečů
obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium – osmiletý studijní  cyklus … 1 třída, 30 žáků
 obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřletý studijní cyklus … 1 třída, 30 žáků
stanoví pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení jednotná kritéria přijímání
a způsob hodnocení jejich splnění
1. ročník (prima) … 79-41-K/81 Gymnázium – osmiletý studijní cyklus
a) Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
Hodnocen bude prospěch uchazečů za obě pololetí 4. ročníku základní školy a první pololetí 5.
ročníku základní školy z předmětu první cizí jazyk.
Za každé hodnocení „výborný“ (1) 1 bod ……..……….……………….....………max. 3 body
b) Výsledky jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně
zadávaných testů
Písemný test z Matematiky a jejích aplikací ……. .….….……………..………...max. 50 bodů
Písemný test z Českého jazyka literatury ………..……….………….…………...max. 50 bodů
c) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Hodnoceno bude umístění na prvních pěti místech v soutěžích okresního významu vyhlašovaných
MŠMT (Matematická olympiáda, Matematický klokan), pokud uchazeč předloží potvrzení o účasti a
umístění v soutěži.
Za umístění v každé uvedené soutěži 5 bodů. ..…………….………………..……max. 10 bodů
1. ročník … 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřletý studijní cyklus
a) Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
Hodnocen bude dosažený prospěch vyjádřený hodnocením na vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a
první pololetí 9. ročníku základní školy (příp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) z
předmětů: český jazyk, první cizí jazyk, fyzika, chemie, matematika, přírodopis.
Za dosažený prospěch podle škály
součet všech sledovaných známek: získané body:
18 – 24 3 body
25 – 36 2 body
32 – 54 1 bod
...….. .……………….…….…………max. 3 body
b) Výsledky jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně
zadávaných testů
Písemný test z Matematiky a jejích aplikací ……. .…..…………..……………...max. 50 bodů
Písemný test z Českého jazyka literatury ………..……………..….……………...max. 50 bodů
c) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Hodnoceno bude umístění na prvních pěti místech v soutěžích alespoň okresního významu
vyhlašovaných MŠMT (Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda,
Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v cizím jazyce), pokud uchazeč předloží potvrzení o účasti a
umístění v soutěži.
Za umístění v každé uvedené soutěži 2 body ……..……...…………..…………..max. 10 bodů
Pro oba otevírané obory vzdělání je nejvyšší dosažitelný celkový počet bodů, které může uchazeč
získat v rámci přijímacího řízení, 113 bodů.
V souladu s § 60d odst. 3 školského zákona, Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 svojí
ředitelkou stanoví pořadí uchazečů v každém z otevíraných oborů vzdělání podle jejich výsledků
hodnocení kritérií přijímacího řízení:
rozhodující pro sestavení pořadí úspěšnosti v sestupném slova smyslu (nejúspěšnější  získá nejvíce
bodů) je celkový počet získaných bodů
při stejném počtu bodů rozhoduje lepší výsledek testu z Matematiky a jejích aplikací, dále případně 
testu z Českého jazyka a literatury
úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z Českého jazyka a 
literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, se řídí ustanovením § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
V souladu s § 16 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. budou pro potřeby odvolacího řízení v každém z
otevíraných oborů vzdělání ponechána 1 volné místo.
Ing. Mgr. Lenka Pehrová
ředitelka školy
29.11.2018, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Matematický klokan - ocenění
Gratulujeme M.Fialovi, který získal 1. místo v soutěži Matematický klokan - kategorie kadet. Ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní J. Jermanové a M. Drexlera, radního pro oblast regionálního rozvoje, dne 13.12.2018 v Kulturním centru Labuť, Říčany.
Děkujeme za reprezentaci školy a paní učitelce Ing. Gollové za kvalitní přípravu.
Vedení školy.
7.6.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
Nová adresa
Počínaje dnem 5. 6. 2017, kdy byla předána zbývající část prostor gymnázia k rekonstrukci, naleznete sekretariát gymnázia na nové dočasné adrese: V Zátiší 546, Čelákovice.
Pro telefonický kontakt můžete nadále využívat čísla 326929011, 326994887.
(Pozn. další linky ústředny nebylo možné přesměrovat)
9.5.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
KURZ PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ pro žáky současných 4. a 8. tříd základních škol
kdy ... každé pondělí (mimo prázdnin)
čas ... 15:00 až 16:30
předměty ... český jazyk, matematika
PRVNÍ LEKCE pondělí 29.5.2017
sraz ve vestibulu budovy školy
3.5.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017 - odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Informace související s možností odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče jsou zveřejněny na adrese:
http://www.cermat.cz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti-ke-studiu-1404035426.html
30.4.2017, vložil Administrátor (Informativní zpráva)
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017 - webový portál pro zpřístupnění testových zadání
Portál pro zpřístupnění testových zadání byl spuštěn na adrese https://vpz.cermat.cz/testy/. Na základě příjmení a rodného čísla si může uchazeč stáhnout zadání příslušného didaktického testu, který konal, včetně klíče správných řešení.
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/gymnacel?stranka=1&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému