LoginHesloŠkola

Podrobné příručky ke stažení

Popis příručky Soubor ke stažení Formát, velikost
Čím v nové Iškole začít .... 00_cim_zacit.pdf PDF / 0,3 MB / 6 str.
1. Založení nové iškoly a základní nastavení systému. Přihlášení do Iškoly. 01_zalozeni_iskoly_zakladni_nastaveni_systemu.pdf PDF / 2,9 MB / 39 str.
2. Administrace objektů, organiz. jednotek a uživatelů / Úvazky / Pořadí předmětů / Matrika žáka. 02_administrace_objektu.pdf PDF / 8,8 MB / 79 str.
3. Hodnocení žáka (denní, průběžná i výsledná klasifikace, výchovná opatření, atd.). 03_hodnoceni_zaku.pdf PDF / 4,3 MB / 27 str.
4. Příprava a tvorba rozvrhu. 04_tvorba_rozvrhu.pdf PDF / 3,2 MB / 23 str.
5. Suplování a operativní změny v rozvrhu / školní akce v rozvrhu. 05_prirucka_suplovani_operativni_zmeny_rozvrh.pdf PDF / 2,5 MB / 20 str.
6. Elektronická třídní kniha. 06_elektronicka_tridni_kniha.pdf PDF / 3,3 MB / 34 str.
7. Docházka žáků / Záznam docházky prostřednictvím třídní knihy / Uzavření absence v pololetí / Odstavení žáka ze sledování docházky / Zpracování absence jiným než třídním učitelem / Sledování docházky v zájmových předmetech. 07_dochazka.pdf PDF / 7,0 MB / 57 str.
8. Přijímací řízení. 08_prijimaci_rizeni.pdf PDF / 2,2 MB / 23 str.
9. Komunikace - Vývěska. 09_komunikace_vyveska.pdf PDF / 1,2 MB / 11 str.
10. Komunikace - e-mail (práce s "iškoláckým" poštovním klientem / nastavení přeposílání e-mailů z Iškoly na jiný e-mailový účet / nastavení zasílání souhrnu denní klasifikace, zpráv z vývěsky apod. na e-mail / ověření pravosti vlastní e-mailové adresy pro zasílání souhrnů / atd.). 10_komunikace_e-mail.pdf PDF / 6,4 MB / 29 str.
11. Shrnutí některých důležitých nastavení a funkčnosti modulu Vývěska a E-mail. (shrnutí toho nejpodstatnějšího z příručky č. 10.) 11_shrnuti_k_vyvesce_a_e-mailu.pdf PDF / 0,5 MB / 6 str.
12. Postup při mazání dat v daném pololetí. 12_mazani_dat_v_danem_pololeti.pdf PDF / 0,9 MB / 9 str.
13. Zásady vedení matriky žáka. 13_vedeni_matriky_zaka.pdf PDF / 2,1 MB / 29 str.
14. Přenos dat školní matriky do sběrového serveru MŠMT. 14_elektr_sber_skolni_matriky.pdf PDF / 2,2 MB / 14 str.
15. Zkušební plány. 15_zkusebni_plany.pdf PDF / 0,6 MB / 6 str.
16. Docházka pro rodiče a žáky. 16_dochazka_pro_rodice_zaky.pdf PDF / 0,9 MB / 8 str.
17. Výstupy (tisk) třídní knihy. Výčet míst, odkud systém poskytuje data třídní knize. Tipy a modelové příklady při vyplňování třídní knihy. 17_vystup_tridni_knihy.pdf PDF / 7,5 MB / 40 str.
18. Dozory. 18_dozory.pdf PDF / 1,5 MB / 10 str.
19. E-learning. 19_e-learning.pdf PDF / 4,8 MB / 29 str.
20. Vysvědčení a výpisy z vysvědčení. Konfigurační sestavy vysvědčení. Hodnota počtu splněných let povinné školní docházky. 20_vysvedceni_vypisy.pdf PDF / 5,2 MB / 43 str.
21. Domácí úkoly. 21_domaci_ukoly.pdf PDF / 1,0 MB / 10 str.
22. Centrální databáze. 22_centralni_databaze.pdf PDF / 1,3 MB / 9 str.
23.1 Informace a metodický pokyn MŠMT ke sběru matriky (vysvětlení položek, příklady vyplňování některých typických stavů).
Aktualizace: září 2017 (pro sběr matriky - podzim 2017).

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/skolska-matrika-1

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/metodicke-vysvetlivky-k-jednotlivym-polozkam

PDF / 0,7 MB / 27 str.
23.2 Aktuální informace a změny ve sběru dat ze školních matrik - metodiky a příručky, info sběrového portálu matriky MŠMT. Aktualizace: září 2017 (pro sběr matriky - podzim 2017). https://matrika.uiv.cz/matrikas/ PDF / 0,4 MB / 9 str.
24. Závěrečné zkoušky (tisky závěrečných vysvědčení a výučních listů) / Absolutorium VOŠ (tisky závěrečných absolventských vysvědčení a diplomů) / Import výsledků státních maturitních zkoušek ze systému Certis. 24_zaverecne_zkousky_import_dat_maturit_certis.pdf PDF / 3,9 MB / 25 str.
25. Tematické plány učiva / Využití tem. plánů pro záznamu učiva ve třídní knize. 25_tematicke_plany_uciva.pdf PDF / 1,3 MB / 14 str.
26. Agenda odborného výcviku / praxe. 26_agenda_odborneho_vycviku.pdf PDF / 1,3 MB / 11 str.
27. Import úvazků a hotového rozvrhu ze systému ASC Rozvrhy. 27_import_uvazku_a_rozvrhu_z_asc.pdf PDF / 2,3 MB / 14 str.
28. Testy (jejich příprava, zadání žákům k vypracování, vyhodnocení a přenos známky z testu do modulu Hodnocení). 28_testy.pdf PDF / 3,6 MB / 24 str.
29. Schránka důvěry. 29_schranka_duvery.pdf PDF / 1,2 MB / 8 str.
30. SMS modul a SMS brána. 30_prirucka_komunikace_SMS_modul_brana.pdf PDF / 1,2 MB / 8 str.

 Další příručky připravujeme a průběžně doplňujeme.

  

Ostatní materiály ke stažení

Popis Soubor ke stažení Formát, velikost
Produktový leták 4 / 2017 web_product_info_iskola_04_2017.pdf PDF / 4,6 MB / 10 stran
{"obsah_prejmenovat":"P\u0159ejmenovat","obsah_odstranit":"Odstranit","obsah_slozka":"Nov\u00e1 slo\u017eka","obsah_stranka":"Nov\u00e1 str\u00e1nka","obsah_chybaNacti":"Zm\u011bny nebyly ulo\u017eeny. V syst\u00e9mu ji\u017e existuje aktu\u00e1ln\u011bj\u0161\u00ed verze obsahu, kter\u00e1 byla automaticky na\u010dtena.","obsah_chybaSoubor":"Tento soubor je ji\u017e k obsahu p\u0159ipojen","prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/iskola/prirucky
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému