LoginHesloŠkola
Soubory
Soubory stránky

Ušetřete peníze za školní IT

Provozování školního informačního systému generuje přirozené náklady. Ty lze rozdělit na pořizovací náklady a provozní náklady. Zkusme si v následujícím textu udělat rozbor a porovnání těchto nákladů u klasických "krabicových" systémů a online systémů.

Pozn.: Pojmem "krabicový" systém je zde myšlen systém instalující se na server či stanici klienta z instalačního souboru.

Uvedené hodnoty jsou příklady, zohledňující typické výše nákladů na typické středně velké škole (cca 200-300 žáků). Na každé škole se samozřejmě přesné hodnoty mohou i zásadněji lišit v závislosti na schopnosti optimalizovat náklady a lidské zdroje. Výpočet ceny "krabicového" systému je brán z běžně dostupných ceníků současných krabicových systémů, jako jejich průměrná cena za jejich pořízení s ohledem na počet žáků a dále jako jejich průměrná cena za roční update ve srovnatelné velikostní kategorii. 

Pořízení informačního systému

Položka Krabicový systém iškola.cz
Nákup systému (prvotní pořízení systému) cca 15 000 Kč 0 Kč
Nákup hardwaru (1 server, provedení tower, 2 RAID disky) 25 000 Kč 0 Kč
Nákup souvisejících technologií (operační systém serveru, UPS, switches, apod.) 12 000 Kč 0 Kč
Lidský personál potřebný pro instalaci HW + SW 13 000 Kč 0 Kč
Celkem pořizovací cena včetně lidských zdrojů 65 000 Kč 0 Kč

 

Roční provozní náklady

Položka Krabicový systém iškola.cz
Roční licence za provozování systému (bereme licenci pro středně
velkou školu cca 300 žáků)
6 000 Kč 5 800 Kč
Hardware - opravy a spotř. materiál (2 000 Kč x 12 měsíců) 24 000 Kč 0 Kč
Energie - elektřina na provoz hardwaru (500 Kč x 12 měsíců) 6 000 Kč 0 Kč
Celkem za rok včetně lidských zdrojů 36 000 Kč  5 800 Kč

V tabulce ročních provozních nákladů nejsou u krabicového systému zahrnuty platby za údržbu a správu hardwaru, které mohou být velmi individuální. Tím se poměr cen ještě výrazně diferencuje ve prospěch online systému iškola.cz

Z uvedených hodnot je zcela jednoznačně patrné, že používání systému www.iskola.cz je v porovnání s používáním krabicových systémů velmi výrazně úspornější, a to jak při pořízení technologie, tak při jejím provozování.

V kalkulaci navíc nejsou započítány obtížně vyčíslitelné parametry, jako je stabilita, spolehlivost, dostupnost systému, kvalita technické podpory apod., které dále jednoznačně kladně ovlivňují výsledek ve prospěch online systému iškola.cz.

IŚkola.cz se prostě vyplatí. 

 

{"obsah_prejmenovat":"P\u0159ejmenovat","obsah_odstranit":"Odstranit","obsah_slozka":"Nov\u00e1 slo\u017eka","obsah_stranka":"Nov\u00e1 str\u00e1nka","obsah_chybaNacti":"Zm\u011bny nebyly ulo\u017eeny. V syst\u00e9mu ji\u017e existuje aktu\u00e1ln\u011bj\u0161\u00ed verze obsahu, kter\u00e1 byla automaticky na\u010dtena.","obsah_chybaSoubor":"Tento soubor je ji\u017e k obsahu p\u0159ipojen","prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/iskola/usetrete
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému