LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
9.4.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Sdělení ředitelky školy k současné situaci
Vážení studenti,

přeji vám všem hezké Velikonoce a především hodně zdraví.

Informuji vás o odkazu, ke kterému se můžete vyjádřit.
https://www.petice.com/uzaveni_kol_do_konce_ervna_2020

Asi za týden až deset dnů vás budu informovat o dokončení školního roku 2019/2020 a o průběhu maturitních zkoušek. Po Velikonocích by měla být zveřejněna legislativní podoba nových opatření souvisejících s vašim hodnocením za tento školní rok a před maturitou. Vyčkám, až tato legislativa vyjde v platnost a hned vás s ní seznámím.

Připravujte se prosím dle studijních materiálů, které vám zveřejňujeme v iškole v souladu s rozvrhem a studenty maturitních ročníků vyzývám, aby se připravovali k maturitní zkoušce bez písemné práce z jazyků a českého jazyka a literatury.

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
23.3.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
“Plán MŠMT ČR ke konání maturitních zkoušek a jednotných přijímacích zkoušek ze dne 23.3.2020”
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

„Pokud návrh dnes schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je současná situace psychicky náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy škol. Předložené řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ dodává ministr Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020-2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.„Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. „Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. „U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

13.3.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Vyhlášení nouzového stavu
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 číslo 201 o přijetí nouzového stavu se zakazuje s účinností ode dne 13. 3. 2020 osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání a při akcích konaných školou.

Tímto usnesením vlády ČR se ruší opatření obecné povahy ze dne 10. 3. 2020.

Výuka a organizace vzdělávání stávajících žáků bude zabezpečena elektronickou formou.

Další informace k průběhu a organizaci vzdělávání a o délce platnosti mimořádného opatření budeme poskytovat průběžně s ohledem na vývoj situace.

V Praze dne 13. 3. 2020, RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
11.3.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Sdělení ředitelky školy k "Mimořádnému opatření MZdr"
Sdělení ředitelky Soukromé střední školy DANAÉ, s. r. o., k organizaci výchovně vzdělávacího procesu v době od 11. března 2020 do odvolání

V důsledku mimořádného opatření MZ ČR, č. j.: MZDR 10676-2020-1-MIN-KAN, se s účinností od 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání v rámci Soukromé střední školy DANAÉ, s. r. o. Opatření se týká i všech akcí pořádaných školou pro její žáky.

Výuka a organizace vzdělávání stávajících žáků školy bude zabezpečena elektronickou formou.

V průběhu úterý 17. března 2020 budou žákům školy v systému iškola zveřejněny studijní materiály související s výukou dle rozvrhu platného pro úterý 17. 3. 2020 ve třídách 3.D, 4.D, 1.P a 2.P. Žáci školy pracují podle nich formou samostudia tak, jako by byli osobně přítomni na vyučování.

Žáci distančního studia pracují formou samostudia podle informací obsažených v iškole jako dosud.

S platností od 11. března 2020 se dočasně ruší všechny termíny dodatečných zkoušek žáků kombinovaného studia a klasifikačních zkoušek žáků distančního studia, konzultačních hodin a přípravných kurzů stanovených pro období platnosti mimořádného opatření.

Další informace k průběhu a organizaci vzdělávání a o délce platnosti mimořádného opatření budeme poskytovat průběžně s ohledem na vývoj situace.

V Praze dne 11. března 2020

RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy

11.3.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Mimořádné opatření
V "Centrální DB" je umístěn text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s prevencí před rozšířením COVID-19.

Další konkrétní informace k organizaci studia budou následovat
6.3.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Upozornění pro maturanty ohledně termínů maturitních zkoušek a další informace k průběhu MZ jaro 2020:
do úterý 24.3 2020 odevzdají všichni maturanti seznamy četby ke kontrole paní učitelkou Kežlínkovou. Seznamy četby odevzdané po tomto termínu už kontrolou neprojdou. Pokud odevzdáte seznam četby pozdě a nesprávně sestavený, losujete pak u ústní části MZ CJL ze všech 60 zveřejněných děl. Kontrola seznamu četby, který odevzdáte, předchází této nepříjemnosti.

Žáci 2.G, 4.E a žáci kombinovaného studia tříd 2.P a 4.D s absencí vyšší než 40% odevzdají do 31. 3. 2020 do iškoly úlohy za 2. pololetí.

Ve středu 8.4. a ve čtvrtek 30. 4. 2020 jsou MŠMT vypsány termíny státní části MZ - PP CJL a PP cizí jazyky. Pozvánky všichni obdržíte mailem. Sraz všech maturantů ve škole je nejdéle půl hodiny před oficiálním zahájením. Pozdní příchody nejsou povoleny. Pište pouze klasickou modrou propisovací tužkou.

V úterý 21. 4. 2020 od 8,00 hodin se koná praktická maturitní zkouška písemnou formou z odborných předmětů. Sraz všech maturantů v 7,45 hodin ve škole. Maturanti budou rozděleni po skupinách - přesný rozpis skupin bude viset na nástěnce nejdéle v den konání PMZ.

V průběhu PMZ je zakázáno používat mobil a jakékoli jiné pomůcky než ty, které stanoví vyučující odborných předmětů. V průběhu PMZ je možné si vzít a mít na pracovním stole občerstvení. Maturanti budou rozsazeni do lavic jednotlivě a budou vyzvání dozorem k dodržení naprostého klidu při práci.

V souladu s platnou školskou legislativou platí, že žák vykoná maturitní zkoušku úspěšně, pokud vykoná úspěšně všechny její části. V případě PMZ to znamená, že maturant vykoná PMZ úspěšně, pokud vykoná úspěšně zkoušku z obou předmětů (tj. v oboru VSČ z EKO i PRA a v oboru OA a POD z EKO i UCE). V případě, že jednu ze zkoušek u PMZ nevykonáte úspěšně, pak je celá PMZ hodnocena nedostatečnou.

Praktické maturitní zkoušky jsou povinni se zúčastnit všichni žáci maturitních tříd, kteří jsou přihlášeni k MZ na jaře 2020.

Očekávám, že ve vlastním zájmu se všichni maturanti, kteří se nechtějí PMZ zúčastnit, předem omluví ředitelce školy na její emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. V den konání a do tří dnů po konání PMZ bude akceptována pouze omluva v podobě pracovní neschopnosti maturanta. V opačném případě může být absence u PMZ evidována jako neomluvená neúčast, a tedy dojde k propadnutí řádného termínu maturitní zkoušky.

Ke státní části MZ konané ve dnech 4. a 5. 5. 2020 a k ústní MZ v jarním termínu 2020 budou připuštěni pouze ti žáci, kteří k 30. 4. 2020 řádně ukončí vzdělávání v maturitním ročníku úspěšným absolvováním maturitního ročníku. Ostatní se hlásí po doplnění chybějící klasifikace a po vykonání opravných zkoušek na podzimní termín MZ - přihlášky se podávají v souladu s platnou školskou legislativou do 25. 6. 2020.

Ústní maturitní zkoušky jsou stanoveny od 16. 5. do 1. 6. 2020. Jejich pravděpodobné termíny jsou:

obor vzdělání VSČ - sobota až neděle 16. 5. - 17. 5. 2020

obor vzdělání POD a OA - sobota až neděle 30. 5. - 31. 5. 2020.

Přesný rozpis bude zveřejněn do 6. 5. 2020 na základě počtu žáků, kteří úspěšně ukončí v řádném termínu maturitní ročník a na počtu omluvených žáků.

Omluvy ke státní a ústní části MZ konané v květnu zasílejte ředitelce školy už nyní v případě, že jste se rozhodli MZ v květnu nekonat i tehdy, že úspěšně ukončíte maturitní ročník do konce dubna. Omluvy podané v den konání ústní MZ a do tří dnů od konání ústní MZ doložte pracovní neschopností. Jiné omluvy nebudou akceptovány a propadá vám termín MZ.

Opravné a dodatečné zkoušky žáků maturitních ročníků budou probíhat v úterý 9. 6. 2020 a koncem srpna v termínech 26. a 27. 8. 2020. Maturitní ročník musí žák úspěšně ukončit do 31. 8. 2020 v termínech stanovených vedením školy, nikoli v termínech, které vyhovují žákovi.

V Praze dne 6.3.2020, RNDr. Eva Vokálová, ředitelka školy
5.3.2020, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Termíny pro žáky 1.F, 1.E, 2.F, 2.E, 3.E a 1.G na zkoušky za II. pololetí 2019/2020
V "Centrální DB" jsou v příslušných složkách zveřejněny termíny na zkoušky za II. pololetí pro žáky nematuritních ročníků distanční formy studia (DIS - termíny zkoušek - květen 2020).
Tyto termíny mohou využít i žáci jiných ročníků DIS k doplnění zkoušek za I. i II. pololetí
3.3.2020, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Termíny na zkoušky za II. pololetí pro žáky IV.E a II.G
V "Centrální DB" jsou v příslušných složkách zveřejněny termíny na zkoušky za II. pololetí pro žáky IV.E a II.G (DIS - termíny zkoušek - duben 2020).
Tyto termíny mohou využít i žáci jiných ročníků DIS k doplnění zkoušek za I. pololetí
3.2.2020, vložil Mička Radovan (Informativní zpráva)
Změna zadání domácích úkolů
Ve třídách 1.E a 2.E bylo změněno zadání domácích úkolů z PEK na 2. pololetí.
17.1.2020, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Pozor! Změna v přihlašování na zkoušky z AJ
Vážení studenti distanční formy studia tříd 1.G, 2.G. 1.E, 1.F, 2.E, 2.,F, 3.E a 4.E,

vzhledem k odjezdu paní učitelky Mgr. Petry Haladové na stáž, se můžete na zkoušky ve dnech 21.1. a 28.1. 2020 hlásit u paní ředitelky RNDr. Evy Vokálové na emailové adrese eva.vokalova@danae.cz.

Radovan Mička, TU
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","ucebni":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému