LoginHeslo
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Svídnická 1A/599, Praha 8, 18100
Telefon (sekretariát): (+420) 774 660 357, Telefon (ředitelna): (+420) 602 360 166
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., je čtyřletá střední odborná škola ekonomického, veřejnosprávního a podnikatelského zaměření. Od roku 2011 je zaměřena pouze a speciálně na výuku dospělých ve třech formách vzdělávání při zaměstnání, v dálkové, distanční a kombinované formě.
Vývěska
14.3.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Termíny pro vykonání zkoušek za II. pololetí pro žáky nematuritních ročníků DIS
V "Centrální DB" je ve složce "2 - Ostatní školní dokumenty" v podsložce "Student" soubor obsahující termíny pro vykonání zkoušek za II. pololetí.
Tyto termíny lze využít i k doplnění zkoušek za I. pololetí a to i pro žáky KS
12.3.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Nevykonané zkoušky za I. pololetí
Paní ředitelka prodlužuje možnost vykonání nevykonaných zkoušek za I. pololetí do 7.5. 2019.
Žáci KS se hlásí paní ředitelce a mají možnost každé úterý od 12.30.
Žáci DIS si domlouvají termíny přímo se zkoušejícími.
7.3.2019, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Upozornění ředitelky školy k časovému rozvrhu MZ - jaro 2019
Upozornění pro maturanty ohledně termínů maturitních zkoušek a další informace k průběhu MZ jaro 2019:

do úterý 26.3 2019 odevzdají všichni maturanti seznamy četby. V tom případě budou zkontrolovány vyučující CJL. Seznamy četby odevzdané po tomto termínu kontrolou neprojdou. Pokud odevzdáte seznam četby nesprávně sestavený, losujete ze všech 60 zveřejněných děl. Kontrola seznamu četby, který odevzdáte, předchází této nepříjemnosti.

Ve středu 10. 4. a ve čtvrtek 11. 4. 2019 jsou MŠMT vypsány termíny státní části MZ - PP CJL a PP cizí jazyky. Pozvánky jste všichni obdrželi mailem. Sraz všech maturantů ve škole je nejdéle půl hodiny před oficiálním zahájením.

V úterý 23. 4. 2019 se koná praktická maturitní zkouška písemnou formou z odborných předmětů. Sraz všech maturantů v 7,00 hodin ve škole. Maturanti budou rozděleni po skupinách - přesný rozpis skupin bude viset na nástěnce nejdéle v den konání PMZ.

V průběhu PMZ je zakázáno používat mobil a jakékoli jiné pomůcky než ty, které stanoví vyučující odborných předmětů. V průběhu PMZ je možné si vzít a mít na pracovním stole občerstvení. Maturanti budou rozsazeni do lavic jednotlivě a budou vyzvání dozorem k dodržení naprostého klidu při práci.

V souladu s platnou školskou legislativou platí, že žák vykoná maturitní zkoušku úspěšně, pokud vykoná úspěšně všechny její části. V případě PMZ to znamená, že maturant vykoná PMZ úspěšně, pokud vykoná úspěšně zkoušku z obou předmětů (tj. v oboru VSČ z EKO i PRA a v oboru OA a POD z EKO i UCE).

Praktické maturitní zkoušky jsou povinni se zúčastnit všichni žáci maturitních tříd, kteří jsou přihlášeni k MZ na jaře 2019.

Očekávám, že ve vlastním zájmu se všichni maturanti, kteří se nechtějí PMZ zúčastnit, předem omluví ředitelce školy na její emailovou adresu eva.vokalova@danae.cz. V den konání a do tří dnů po konání PMZ bude akceptována pouze omluva v podobě pracovní neschopnosti maturanta. V opačném případě může být absence u PMZ evidována jako neomluvená neúčast a tedy dojde k propadnutí řádného termínu maturitní zkoušky.

Ke státní části MZ konané ve dnech 2. a 3. 5. 2019 a k ústní MZ v jarním termínu 2019 budou připuštěni pouze ti žáci, kteří k 30. 4. 2019 řádně ukončí vzdělávání v maturitním ročníku úspěšným absolvováním maturitního ročníku. Ostatní se hlásí na podzimní termín MZ - přihlášky se podávají v souladu s platnou školskou legislativou do 25. 6. 2019.

Ústní maturitní zkoušky jsou stanoveny od 16. 5. do 4. 6. 2019. Jejich pravděpodobné termíny jsou:

obor vzdělání POD a OA - pátek až neděle 17. 5. - 19. 5. 2019

obor vzdělání VSČ - pátek až neděle 24. 5. - 26. 5. 2019.

Přesný rozpis bude zveřejněn do 6. 5. 2019 na základě počtu žáků, kteří úspěšně ukončí v řádném termínu maturitní ročník a počtu omluvených žáků.

Omluvy k ústní části MZ předem zasílejte ředitelce školy. Omluvy podané v den konání ústní MZ a do tří dnů od konání ústní MZ doložte pracovní neschopností. Jiné omluvy nebudou akceptovány a propadá vám termín MZ.

Opravné a dodatečné zkoušky žáků maturitních ročníků budou probíhat 11. 6. 2019 a koncem srpna. Maturitní ročník musí žák úspěšně ukončit do 31. 8. 2019 v termínech stanovených vedením školy, nikoli v termínech, které vyhovují žákovi.
5.3.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Sdělení ředitelky školy ke změně vyučujícího
S platností od 1. 3. 2019 se stává vyučující anglického jazyka paní Mgr. Petra Haladová. Má emailovou adresu petra.haladova@danae.cz. Všichni žáci distančního studia, kteří mají zájem o vykonání zkoušky z anglického jazyka za 1. nebo 2. pololetí, se u Mgr. Haladové přihlásí na její emailové adrese a dohodnou si s ní termín zkoušky.
Pana Mgr. Bergmana již nekontaktujte, jeho působení na naší škole je již definitivně ukončeno.

Francouzský jazyk přebírá u vybraných žáků 2.D a 3.D, kteří mají stanoven francouzský jazyk jako druhý cizí jazyk, paní Mgr. Eva Turanová. Informace o kontaktu a formě spolupráce Mgr. Turanové s naší školou získáte u ředitelky školy, RNDr. Evy Vokálové.
25.2.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Sdělení ředitelky školy ke konání dílčích zkoušek za II. pololetí školního roku pro žáky 2.P a 4.D
Upozornění pro žáky tříd 2.P a 4.D
Ve dnech 2.4., 9.4. a 16.4. 2019 jsou v rámci rozvrhu stanoveny zkoušky za 2. pololetí.
V předmětech odborných (EKO, PRA, UCE, VSP) a v předmětech společné části MZ (CJL, cizí jazyky a MAT - dle volby maturitního předmětu žáka) budou písemné zkoušky za 2. pololetí prověřovat i znalosti z učiva stanoveného k maturitní zkoušce - tzv. “připouštěcí zkoušky”.
Vzhledem k tomu, že termíny zkoušek za 2. pololetí jsou žákům maturitních ročníků 2.P a 4.D známy již od počátku tohoto školního roku, vydávám následující opatření:

V případě absence na řádném termínu zkoušky za 2. pololetí si žáci tříd 2.P a 4.D mohou doplnit dodatečnou zkoušku u svých vyučujících nebo u ředitelky školy pouze na základě souhlasu vedení školy a v termínu stanoveném ředitelkou školy. Žák musí o náhradní termín vedení školy oficiálně požádat a doložit dokladem o pracovní neschopnosti. Termín dodatečné zkoušky bude vedením školy případně stanoven v dubnu a jeho přidělení závisí na prospěchu žáka v dalších předmětech a na práci žáka.
25.2.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Termíny pro zkoušky DIS za II. pololetí
V "Centrální DB" jsou ve složce "2-ostatní školní dokumenty" uloženy termíny pro vykonání zkoušek za II. pololetí školního roku pro žáky 2.G a 4.E. Tyto termíny mohou využít i ostatní žáci k doplnění zkoušek za I. pololetí.
5.2.2019, vložil Mička Radovan (Velmi důležitá zpráva)
Výuka AJ ve 2.P ve dnech 19.2. a 12.3. 2019
Náhrada výuky anglického jazyka ve třídě 2.P za výuku dne 19. 2. 2019 druhou a třetí vyučovací hodinu se koná v úterý 26. 2. 2019 od 13,45 do 15,25 hodin.
Náhrada výuky anglického jazyka ve třídě 2.P za výuku dne 12. 3. 2019 druhou a třetí vyučovací hodinu se koná v úterý 19. 3. 2019 od 13,45 do 15,25 hodin.
V průběhu volných hodin dne 19.2. a 12.3.2019 si mohou žáci zpracovávat úkoly zveřejněné vyučujícím Mgr. Bergmanem v iškole.
Termín druhé dílčí zkoušky ve třídě 2.P zůstává nezměněn. Tj. řádný termín druhé dílčí zkoušky ve třídě 2.P je stanoven v souladu s rozvrhem na úterý 2. 4. 2019 od 15,35 do 17,15 hodin.
5.2.2019, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Informace pro maturanty bez možnosti přihlášení do systému
Veškeré informace potřebné k maturitní zkoušce najdete na této stránce, bez nutnosti přihlášení, v levém menu odkaz "Soubory".
30.1.2019, vložil Mička Radovan (Důležitá zpráva)
Změna vyučujícího (Rosůlek - Srbová)
Od 2. pololetí převzala výuku předmětů po p. Mgr. Rosůlkovi paní Mgr. Kamila Srbová.

Pro upřesnění uvádím předměty, které od 1.2.2019 učí paní Mgr. Kamila Srbová:
1.P, 1.G - SVZ
2.P a 2.G - SVZ
1.F - SPK, DEJ, ZPV
2.D - OBN, DEJ, ZEM
3.E, 3.D - OBN, SPK

Upozorňuji proto žáky DIS, aby si náhradní termíny zkoušek domlouvali po mailu s Mgr. Kamilou Srbovou na emailové adrese kamila.srbova@danae.cz.
22.1.2019, vložil Vokál Simon (Informativní zpráva)
Povolené pomůcky a rozpis hodin pro společnou část MZ konané formou didaktického testu a písemné práce
Český jazyk a literatura:

Didaktický test – pouze psací potřeby
Písemná práce - Pravidla českého pravopisu
Ústní zkouška - seznam četby odevzdaný ke kontrole svým vyučujícím ČJL - je vlastně seznamem maturitních zadání ústní zkoušky


Matematika:

Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů, rýsovací potřeby (obyč. tužka, úhloměr, pravítko/trojúhelník, kružítko, šablony pro rýsování), propisovací tužka


Cizí jazyk:

Didaktický test – pouze psací potřeby
Písemná práce - slovník příslušného cizího jazyka bez přílohy věnované písemnému projevu
Ústní zkouška - žádné pomůcky


Dále je vložen soubor v CD Rozpis hodin pro společnou část MZ
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/sssdanae?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému