LoginHeslo
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary, 36009
Telefon (sekretariát): (+420) 353 300 321, Telefon (ředitelna): (+420) 353 300 333
Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou.

Činnost školy:
- poskytování základního vzdělání,
- provozování školní jídelny,
- provozování školní družiny.

Doplňková činnost:
- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí a bytových prostor
- pedagogické služby a vzdělávání,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
Vývěska
22.5.2019, vložil Nečasová Hana (Velmi důležitá zpráva)
školní pokladna
registrace rodičů žáků:

1) Informujte rodiče, že se již mohou registrovat, budou potřebovat ID= IČ školy, které je 70933782

2) rodiče najdou informace, jak se registrovat na stránkách školy. www.zskomenskeho-kv.cz

a) pod ikonou školní online pokladna

b) v záložce ŠKOLA

https://zskomenskeho-kv.cz/index.php/home-page/skolni-online-pokladna


Popis: cid:image002.png@01D50F2C.E397C610
27.3.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
9. ročník - Čtvrtletní písemná práce z matematiky - 5. 4. 2019
Lineární funkce - druhy lineárních funkcí a jejich předpisy, tabulka, graf, vlastnosti (včetně průsečíků s osami); soustava dvou rovnic - řešení sčítací/dosazovací metodou a zkouška; soustava dvou rovnic - grafické řešené pomocí lineárních funkcí; podobnost - podobnost geometrických obrazců (čtverce, obdélníky, atd.), podobnost trojúhelníků a věty o podobnosti; změna a rozdělení úseček v poměru, slovní úlohy na podobnost
27.3.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
7. ročník - Čtvrtletní písemná práce z matematiky - 5. 4. 2019
Racionální čísla (sčítání, odčítání, násobení dělení, složený zlomek), poměr (změna a rozdělování v poměru, slovní úlohy řešené poměrem, mapa a měřítko), přímá úměrnost (předpis, tabulka, graf), nepřímá úměrnost (předpis, tabulka, graf), slovní úlohy - trojčlenka a přímá/nepřímá úměrnost, procenta
27.3.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
8. ročník - Čtvrtletní písemná práce z matematiky - 2. 4. 2019
Určení hodnoty výrazu, mnohočleny (sčítání odčítání, závorky, násobení), úprava výrazu na součin - vytýkání, mnohočleny a vzorce, lineární rovnice a ověření výsledku zkouškou, slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi
27.3.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
6. ročník - Čtvrtletní písemná práce z matematiky - 2. 4. 2019
Rozklad čísel na součin prvočísel, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, slovní úlohy na největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, výpočty s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení, závorky), rýsování úhlů a jejich značení, osa úhlu, určení velikosti úhlu, součet a rozdíl úhlů (početně a graficky)
7.1.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
6. ročník - Pololetní písemná práce z matematiky - 11. 1. 2019
Základy rýsování - přímky, polopřímky, úsečky, rovnoběžky, kolmice, střed a osa úsečky (pomocí kružítka), kruh, kružnice, čtverec, obdélník, trojúhelník; čtverec a obdélník - obvod, obsah, slovní úlohy; desetinná čísla - porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení a dělení, závorky; převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu
7.1.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
7. ročník - Pololetní písemná práce z matematiky - 11. 1. 2019
Zlomky - rozšiřování, krácení a základní tvar, porovnávání; zlomky, smíšená čísla a desetinná čísla - sčítání, odčítání, násobení, dělení; zlomky a slovní úlohy; celá čísla a absolutní hodnota - sčítání, odčítání, násobení, dělení
6.1.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
8. ročník - Pololetní písemná práce z matematiky - 11. 1. 2019
Mocniny a odmocniny (druhé, třetí, s přirozeným mocnitelem) - sčítání, odčítání, násobení, dělení, závorky (celá čísla, desetinná čísla, zlomky a smíšená čísla), zápis čísla pomocí mocniny prvočísel, zápis čísla ve tvaru a .10 na n; Pythagorova věta - výpočty ve čtverci, obdélníku, rovnoramenném a rovnostranném trojúhelníku (včetně obvodu a obsahu geom. obrazců), ověření pravoúhlosti, stěnové a tělesové úhlopříčky (krychle, kvádr), slovní úlohy; číselné výrazy - slovní vyjádření a zápis číselného výrazu, určení hodnoty, mnohočleny - sčítání a odčítání (včetně výpočty se závorkami)
6.1.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
9. ročník - Pololetní písemná práce z matematiky - 11. 1. 2019
Lomené výrazy - úpravy (vytýkání, vzorce, krácení, rozšiřování), sčítání, odčítání, násobení, dělení, podmínky, určení hodnoty, nulová hodnota; rovnice v součinovém tvaru a rovnice s neznámou ve jmenovateli včetně zkoušky, slovní úlohy řešené rovnicí s neznámou ve jmenovateli a řešené soustavou rovnic
5.11.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
7. ročník - Opakovací písemná práce - 9. 11. 2018
Převody jednotek (jednotky délky a hmotnosti, plošné jednotky, jednotky objemu), rozklad čísel na součin prvočísel, nejmenší společný
násobek a největší společný dělitel, trojúhelník - rýsování, výpočet velikosti vnitřních úhlů v trojúhelníku, druhy trojúhelníků, trojúhelník - konstrukce těžnic a těžiště, trojúhelník - konstrukce výšek, výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníka, povrch a objem
krychle a kvádru, geometrické obrazce a jejich obraz v osové souměrnosti
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskomkv?zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému