LoginHeslo
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary, 36009
Telefon (sekretariát): (+420) 353 300 321, Telefon (ředitelna): (+420) 353 300 333
Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou.

Činnost školy:
- poskytování základního vzdělání,
- provozování školní jídelny,
- provozování školní družiny.

Doplňková činnost:
- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí a bytových prostor
- pedagogické služby a vzdělávání,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
Vývěska
5.11.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
7. ročník - Opakovací písemná práce - 9. 11. 2018
Převody jednotek (jednotky délky a hmotnosti, plošné jednotky, jednotky objemu), rozklad čísel na součin prvočísel, nejmenší společný
násobek a největší společný dělitel, trojúhelník - rýsování, výpočet velikosti vnitřních úhlů v trojúhelníku, druhy trojúhelníků, trojúhelník - konstrukce těžnic a těžiště, trojúhelník - konstrukce výšek, výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníka, povrch a objem
krychle a kvádru, geometrické obrazce a jejich obraz v osové souměrnosti
5.11.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
6. ročník - Opakovací písemná práce - 9. 11. 2018
Přirozená čísla (sčítání; odčítání; násobení; dělení bez zbytku/se zbytkem; příklady se závorkami; zaokrouhlování), slovní zápis výpočtů s přirozenými čísly (součet, rozdíl, součin, podíl), desetinná čísla (sčítání, odčítání), celek a výpočet části celku - zlomky, slovní úlohy na přirozená čísla
5.11.2018, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
8. ročník - Opakovací písemná práce - 9. 11. 2018
Racionální čísla (sčítání, odčítání, násobení, dělení, příklady se závorkami), procenta - slovní úlohy, použití trojčlenky - přímá a
nepřímá úměrnost, poměr, měřítko mapy, výpočet obvodu a obsahu
geometrických obrazců (rovnoběžníky, trojúhelník, lichoběžník), povrch
a objem hranolů, konstrukce (vč. náčrtu, zápisu konstrukce)
trojúhelníků podle vět sss, sus, usu
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskomkv?stranka=0&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému