LoginHeslo
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19, Karlovy Vary, 36009
Telefon (sekretariát): (+420) 353 300 321, Telefon (ředitelna): (+420) 353 300 333
Areál školy tvoří tři budovy vzájemně propojené a čtvrtá samostatná budova se školní jídelnou a školní družinou.

Činnost školy:
- poskytování základního vzdělání,
- provozování školní jídelny,
- provozování školní družiny.

Doplňková činnost:
- hostinská činnost,
- pronájem nemovitostí a bytových prostor
- pedagogické služby a vzdělávání,
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
Vývěska
16.6.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VII. A a VII. B: Přehled akcí
19. 6. Olympijský den: sraz 7:55 před dolním vchodem u školy, ukončení v cca 12:00 - 12:30, společný odchod na oběd
20. 6. výuka dle rozvrhu
21. 6. třídnické práce (učebnice, skříňky atd.), konec vyučování v 12:20 (nutné potvrdit v OL)
24. 6. akce Planetárium 3D - vstupné 60,- Kč, třídnické práce, konec vyučování v 12:20 (nutné potvrdit v OL)
14.6.2019, vložil Hošťálková Věra (Velmi důležitá zpráva)
Školní online pokladna
Dobrý den,
rodiče, kteří jste se ještě nepřihlásili do Školní pokladny online,máte ode mne podrobný návod na přihlášení ve školním emailu. Prosím, zaregistrujte se. V. Hošťálková
28.5.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
VII. A, VII. B - Vyúčtování vzdělávací akce Techmania
Vyúčtování vzdělávací akce Techmania, která se uskutečnila dne 9. dubna 2019, je k dispozici u třídní učitelky.
27.5.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
9. ročník - Závěrečná písemná práce z matematiky - 7. 6. 2019
Lineární funkce - druhy lineárních funkcí a jejich předpisy, tabulka, graf, vlastnosti (včetně průsečíků s osami); soustava dvou rovnic - řešení sčítací/dosazovací metodou a zkouška; soustava dvou rovnic - grafické řešení pomocí lineárních funkcí; slovní úlohy řešené soustavou dvou rovnic; lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli a ověření řešení zkouškou; podobnost trojúhelníků a věty o podobnosti; slovní úlohy na podobnost; pravidelný čtyřboký jehlan - objem, povrch, slovní úlohy; kužel - objem, povrch, slovní úlohy; goniometrické funkce - slovní úlohy; jednoduché úročení - slovní úlohy
27.5.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
6. ročník - Závěrečná písemná práce z matematiky - 7. 6. 2019
Rozklad čísel na součin prvočísel, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, výpočty s desetinnými čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení, závorky), rýsování úhlů a jejich značení, osa úhlu, určení velikosti úhlu, součet a rozdíl úhlů, zobrazení v osové souměrnosti, výpočet vnitřních úhlů v trojúhelníku, druhy úhlů a druhy trojúhelníků, trojúhelníky - trojúhelníková nerovnost, náčrt a konstrukce, trojúhelníky - konstrukce těžnic a těžiště, trojúhelníky - konstrukce výšek, převody jednotek délky a plošných jednotek, čtverec a obdélník - obvod a obsah, slovní úlohy
27.5.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
7. ročník - Závěrečná písemná práce z matematiky - 5. 6. 2019
Poměr (změna a rozdělování v poměru, slovní úlohy řešené poměrem, mapa a měřítko), slovní úlohy - trojčlenka a přímá/nepřímá úměrnost, procenta a slovní úlohy, trojúhelníky a věty o shodnosti (náčrt, konstrukce, zápis konstrukce, počet řešení), zobrazení ve středové souměrnosti, rovnoběžníky - obvod a obsah, trojúhelník - obvod a obsah, lichoběžník - druhy, obvod a obsah
27.5.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
8. ročník - Závěrečná písemná práce z matematiky - 7. 6. 2019
Mnohočleny (sčítání odčítání, závorky, násobení); mnohočleny a vzorce; lineární rovnice a ověření výsledku zkouškou; slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi; statistika - četnost a relativní četnost, modus, medián, aritmetický průměr; délka kružnice; kruh - obvod a obsah, výpočet poloměru a průměru; válec - povrch, objem, výpočet výšky, výpočet poloměru a průměru; použití Thaletovy kružnice - trojúhelníky, tečny a ověření Pythagorovou větou
22.5.2019, vložil Nečasová Hana (Velmi důležitá zpráva)
školní pokladna
registrace rodičů žáků:

1) Informujte rodiče, že se již mohou registrovat, budou potřebovat ID= IČ školy, které je 70933782

2) rodiče najdou informace, jak se registrovat na stránkách školy. www.zskomenskeho-kv.cz

a) pod ikonou školní online pokladna

b) v záložce ŠKOLA

https://zskomenskeho-kv.cz/index.php/home-page/skolni-online-pokladna


Popis: cid:image002.png@01D50F2C.E397C610
27.3.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
9. ročník - Čtvrtletní písemná práce z matematiky - 5. 4. 2019
Lineární funkce - druhy lineárních funkcí a jejich předpisy, tabulka, graf, vlastnosti (včetně průsečíků s osami); soustava dvou rovnic - řešení sčítací/dosazovací metodou a zkouška; soustava dvou rovnic - grafické řešené pomocí lineárních funkcí; podobnost - podobnost geometrických obrazců (čtverce, obdélníky, atd.), podobnost trojúhelníků a věty o podobnosti; změna a rozdělení úseček v poměru, slovní úlohy na podobnost
27.3.2019, vložil Smejkalová Martina (Informativní zpráva)
7. ročník - Čtvrtletní písemná práce z matematiky - 5. 4. 2019
Racionální čísla (sčítání, odčítání, násobení dělení, složený zlomek), poměr (změna a rozdělování v poměru, slovní úlohy řešené poměrem, mapa a měřítko), přímá úměrnost (předpis, tabulka, graf), nepřímá úměrnost (předpis, tabulka, graf), slovní úlohy - trojčlenka a přímá/nepřímá úměrnost, procenta
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","zpet":"Zp\u011bt","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","pololeti_neaktivni":"Nach\u00e1z\u00edte se v neaktu\u00e1ln\u00edm pololet\u00ed"}
https://www.iskola.cz/
https://www.iskola.cz/zskomkv?stranka=0&zobraz=0
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému